Hondenschool & pension “De Warren”

Huisregels / Voorwaarden pension

De hond(en) dienen aangelijnd en GOED uitgelaten bij ons binnen gebracht te worden.

  • De riem(en) blijven bij de pension.
  • De hond(en) dienen vrij te zijn van vlooien.
  • De hond(en) dienen de juiste inentingen gehad te hebben (zie onder voorwaarden).
  • U dient het volledig en correct ingevulde entingboekje mee te brengen.
  • Dekens, mandjes, benches e.d. kunt u altijd mee brengen.

Laat altijd een telefoonnummer achter waarop iemand te bereiken is.

Kunt u de hond niet op afgesproken tijd/datum komen brengen/halen, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

Voorwaarden

In Hondenpension “De Warren” worden uitsluitend en alleen huisdieren toegelaten die voldoen aan de navolgende voorwaarden:
Alleen honden die in bezit zijn van een entingboekje.
Honden dienen voorts gevaccineerd te zijn ter voorkoming van: Hondenziekte (de vaccinatie mag niet minder zijn dan 4 weken en niet langer dan 2 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend): Parvo, Weil en Kennelhoest (de vaccinatie mag niet minder dan 4 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend).
Het hondenpension is gerechtigd inzage in de vaccinatiebewijzen te verlangen en bij weigering daarvan, alsmede indien het vaccinatiebewijs ondeugdelijk wordt bevonden, verblijf van het huisdier te weigeren.

Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte zoals: vlooien, teken, oormijt enz.

Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden huisdier, zoals
medicijn gebruik, speciale dieetvoorschriften etc. dienen te worden gemeld, bij het in gebreke blijven daarvan is het dierenpension van ieder aansprakelijkheid ontheven.
Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijke verblijf wijzigingen in deze “bijzonderheden” voordoen dan is de eigenaar gehouden zulks bij het  hondenpension te melden.
Medicijnen dienen in de originele verpakking aangeboden te worden met vermelding van: naam huisdier, naam eigenaar, naam medicijn, naam dierenarts en dosering.
Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het hondenpension voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het hondenpension te verstrekken.


Het hondenpension verplicht zich het huisdier een optimale verzorging te geven.
Bij eventuele ziekte zal het hondenpension op indicatie van een dierenarts de noodzakelijke medische begeleiding geven.De medische kosten, waaronder begrepen kosten van medicijnen, welke noodzakelijk zijn als gevolg van een trauma welke het huisdier tijdens het verblijf in het hondenpension heeft opgelopen komen voor rekening van het hondenpension.
Voor andere kosten en schade, hoe ook genaamd, is het hondenpension echter in geen enkel opzicht aansprakelijk.


Ingeval een huisdier gedurende het verblijf in het hondenpension sterft zal het hondenpension indien het van het (verblijf-) adres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk verwittigen en met hem overleggen hoe met het overleden dier dient te worden behandeld.
Indien de eigenaar voor het hondenpension onbereikbaar is, is het hondenpension gerechtigd met het overleden dier te handelen naar beste weten.
Alle kosten komen voor de rekening van de eigenaar.
 
In de huisreglementen wordt onder “eigenaar” verstaan degene met wie een pensionovereenkomst betreffende het huisdier wordt aangegaan.
 
De eigenaar van de hond blijft ten alle tijde hoofdverantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn hond.
 

                       Hondenschool
Algemene voorwaarden, huisregels en privacy
Algemene voorwaarden
Cursisten en klanten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met Herman Staal eigenaar van Hondenschool & pension “De Warren”
Men is definitief cursist op de datum van inschrijving én betaling.

Een gemaakte afspraak voor een privétraining, dient uiterlijk 2 uur van te voren te worden afgezegd. Er is dan geen betaling verschuldigd.

Mochten er door omstandigheden – zoals onweer of vorst – de lessen niet kunnen plaatsvinden (dit ter beoordeling door de eigenaar van de hondenschool). Dan vindt er een inhaaldag plaats op de zondag om eventuele gemiste lessen in te halen.
Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een contact te zijn tussen cursist en eigenaar. Na overleg tussen beide partijen en als het een geldige reden* betreft, zullen de lessen in overleg op een later moment worden ingehaald. Mocht dit geen optie zijn, dan zal het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging.

*Onder geldige reden wordt verstaan: langdurige blessure van baas en/of hond, ziekte van hond, herplaatsing hond of hond is overleden.

                                                         Huisregels
Honden dienen aangelijnd te zijn als je het terrein opkomt.
Laat de honden bij aanvang van de training en het verlaten van het veld geen contact met elkaar maken.

Ten tijde van de deelname aan de cursus dient de hond volledig ingeënt te zijn (Cocktailenting). Een kennelhoestenting strekt tot de aanbeveling. Het is ook afdoende indien je je hond laat titeren en je je aan dit schema houdt. Graag bij aanvang van de eerste les, het inentingsboekje tonen,


De betaling dient voor de eerste les betaald te worden.
Dit mag contant of via de rekening van de Hondenschool & pension.
Bij geen betaling zal er geen les gevolgd kunnen worden.

Een WA-verzekering – waarin ook huisdieren zijn opgenomen – is verplicht voor iedere deelnemer. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel (van cursist of dier), opgelopen op het terrein van de hondenschool.             
Neem een zakje mee om eventuele ontlasting van de hond tijdens de training op te ruimen. Ruim ook dit zakje aan het eind van de training op in de aanwezige bak.
Laat honden niet plassen tegen de eigendommen van de hondenschool of
trainingsveld.
Wanneer je een les niet kan volgen; meld je dan uiterlijk 2 uur van te voren af. De les kan dan voor de andere deelnemers beter voorbereid worden.

We trainen op een respectvolle manier. Wanneer er sprake is van agressiviteit (waaronder fysiek geweld als schoppen en slaan naar je hond ) op en rond het trainingsveld. Dan zal de toegang tot en rond het trainingsveld worden ontzegt. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

In principe gaan de lessen onder elke weersomstandigheid door met uitzondering van onweer, vorst en een afgekondigd weeralarm. Dan wordt dit via de app bekend gemaakt .
Privacy
De aanmeldgegevens voor de cursussen worden alleen gebruikt ter registratie als cursist bij Hondenschool & pension “De Warren”.
Het opgegeven telefoonnummer kan gebruikt worden voor het opnemen van contact omtrent de cursus.
Alle gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk belastingtechnisch nodig is. Daarna zullen deze gegevens vernietigd worden.